Personvernerklæring

Denne Personvernerklæringen gjelder for identitetsløsningen RamsaltID (Tjenesten).

Personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker og deler personopplysninger når du benytter eller inngår avtale om bruk av Tjenesten.

Ramsalt Lab AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger knyttet til RamsaltID (identitetsløsning). Mer informasjon og vilkår for bruk av RamsaltID finner du i dette dokumentet.

Den enkelte nettside som benytter identitetsløsningen for innlogging er behandlingsansvarlig for øvrig behandling av personopplysninger. Når det i denne erklæring står "vi" eller "vår" tjeneste er dette en henvisning til Ramsalt Lab AS.

Personvernerklæringen gjelder ikke tredjeparters nettsteder, og Ramsalt Lab tar ikke ansvar for behandlingen av personopplysninger på tredjeparters nettsteder.

1. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Vår behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av de generelle reglene i den norske personopplysningsloven som implementerer EUs personvernforordning (Regulation 2016/679), samt øvrig relevant regelverk, som blant annet markedsføringsloven og bokføringsloven.

2. Formål og rettslig grunnlag

Vi bruker dine personopplysninger:

 • for å administrere ditt kundeforhold,
 • til ordrehåndtering,
 • til gjennomføring av betaling,
 • for å kunne levere Tjenesten,
 • for å yte kundeservice, herunder svare på henvendelser fra deg,
 • for å analysere bruken av Tjenesten, slik at vi kan rette feil og videreutvikle Tjenesten,
 • for å hindre misbruk av Tjenesten,
 • for å overholde lovpålagte forpliktelser, eksempelvis bokføringsplikter,
 • for å gjøre deg oppmerksom på endringer eller andre forhold av betydning for ditt abonnement, og
 • i øvrige sammenhenger der vi må vite hvem vi har kontakt med.

Vi benytter personopplysningene utelukkende til formål som har et gyldig behandlingsgrunnlag. Bruken av personopplysningene kan være nødvendig for å levere deg avtalte tjenester, eller det kan være nødvendig for å ivareta en legitim interesse hvor ditt personvern blir ivaretatt.

3. Opplysningene som behandles

Vi samler inn opplysninger fra ulike kilder for å oppfylle de formålene som er beskrevet ovenfor. Kildene kan deles inn i tre hovedkategorier:

 • Opplysninger du gir oss
 • Opplysninger vi registrerer om deg når du bruker Tjenesten

Før vi gir en nærmere beskrivelse av hvilke personopplysninger som innhentes fra de ulike kildene, vil vi gjøre deg oppmerksom på et viktig forhold som angår deg som RamsaltID-bruker:

Når du logger deg inn med din RamsaltID vil du forbli pålogget dersom du ikke aktivt velger å logge deg av. Dette har vi gjort av hensyn til brukervennligheten, slik at du skal slippe å måtte skrive inn brukernavn og passord hver gang du besøker et nytt nettsted som krever innlogging med RamsaltID.

Opplysninger du gir oss:

Dersom du velger å opprette en RamsaltID-brukerprofil, oppgir du opplysninger om

 • ditt navn,
 • din e-postadresse,
 • eventuelle brukerpreferanser relatert til publikasjonen du bestiller abonnement for.

Du kan også oppgi ytterligere opplysninger i forbindelse med at du velger å bestille et abonnement.

4. Deling av informasjon

Vi deler dine opplysninger med nettsteder som benytter seg av Tjenesten. På “Min Side” finner du hvilke nettsteder du har koblet din RamsaltID opp mot.

Vi inngår avtaler for å sikre at våre partnere behandler opplysningene i samsvar med denne Personvernerklæringen og kravene i gjeldende personvernlovgivning.

Dine opplysninger vil også kunne bli utlevert i lovpålagte tilfelle, som ledd i betalingsinnkreving (inkasso), regnskapsbehandling, eller som følge av pålegg fra relevant offentlig myndighet.

5. Nærmere om bruk av sporingsteknologier (cookies mv.)

Vi benytter informasjonskapsler (”cookies”) for å kunne logge deg inn på nettstedet, samt gi deg tilgang til innholdet i ditt abonnement. Bruken av slik teknologi er allerede omtalt i relasjon til enkelte behandlingsformål over. Dette vil ikke bli gjentatt her.

Informasjonskapsler er tekstfiler som Tjenesten lagrer på din datamaskin. Filene kan kun leses av oss og av deg selv. Vi bruker informasjonskapsler for følgende formål:

 • For å kjenne deg igjen som innlogget: Når du er innlogget med RamsaltID benytter vi informasjonskapsler (cookies) for å kjenne deg igjen som den samme innloggede brukeren, slik at du skal slippe å logge inn på nytt.
 • For å analysere og forbedre tjenesten: Vi benytter ulike måleverktøy som gir oss statistikk og analyser. Verktøyene gjør at vi kan gjenkjenne din nettleser over tid og dermed vite om du har besøkt nettsiden tidligere og hvor ofte. Informasjonen vi har samlet og analysert bruker vi til å utvikle og forbedre Tjenesten vår.

6. Sikkerhet

Vi arbeider kontinuerlig for å ivareta våre kunders personvern. Vårt sikkerhetsarbeid omfatter blant annet arbeid med IT-infrastruktur, opplæring av personell og sikring av lokaler og utstyr.

Ramsalt Lab AS skal sørge for at opplysninger som er samlet inn ikke blir brukt i strid med formålet de er samlet inn for og de avtaler og brukervilkår som til enhver tid foreligger.

Ramsalt Lab AS har etablert både tekniske og organisatoriske rutiner og tiltak for å sørge for at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, databehandleravtaler, ulike rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler knyttet til tilgang, retting, sperring og sletting, se punkt 7 nedenfor.

Alle betalingstransaksjoner blir kryptert med teknologi som holder industristandard. Det er viktig at du holder passordet som gir tilgang til din konto hos oss hemmelig, og også at du beskytter din mobiltelefon, PC og nettbrett med passord eller lignende identitetskontroll. Dette er ditt ansvar.

7. Lagring og sletting

Vi oppbevarer personopplysningene så lenge du har en aktiv RamsaltID-konto eller så lenge opplysningene er nødvendige for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Når personopplysningene dine ikke lengre er relevante for formålene de ble innhentet for, vil vi slette eller anonymisere opplysningene, inkludert alle logger og annen backup-informasjon. Du kan også, når som helst, be om at vi enten retter, sperrer eller sletter personopplysninger i henhold til våre rettslige forpliktelser, se punkt 8 nedenfor.

Dersom du velger å avslutte eller stenge din RamsaltID-konto, forblir den inaktiv i 6 måneder før den slettes eller opplysningene anonymiseres. Denne karantenetiden er satt for å hindre at noen tilegner seg kontoer på ulovlig vis eller begår andre ulovlige handlinger, der kontoer bevisst eller ubevisst blir slettet av andre enn kontoinnehaveren. Et annet formål med karantenetiden er å gi deg mulighet til å angre stengingen.

Av sikkerhetsmessige og regnskapsmessige årsaker er vi pålagt å oppbevare visse opplysninger om betalingstransaksjoner utover karantenetiden. Av sikkerhetsårsaker beholder vi også opplysninger du selv har gitt oss, i tillegg til innloggingshistorikken, for å kunne granske og hindre svindel og misbruk.

Vi kan sperre tilgang til din RamsaltID-konto dersom vi har grunn til å mistenke bedrageri eller brudd på brukervilkårene for RamsaltID. Dersom vi har sperret en RamsaltID-bruker, forbeholder vi oss retten til å lagre informasjon om kontoen i lengre tid for å hindre gjentatte overtredelser eller brudd på brukervilkårene.

I noen tilfeller vil vi kunne be om ditt samtykke til å beholde opplysninger i et lengre tidsrom. Du vil i et slikt tilfelle bli opplyst om hva som er formålet med å ta vare på opplysningene.

8. Dine rettigheter

Personopplysningsloven gir deg flere rettigheter som du kan utøve på ulike måter. Dine rettigheter går ut på:

 • Å be om at personopplysninger om deg rettes eller slettes
 • Å be om innsyn i personopplysninger vi har registrert om deg
 • Å kunne motsette deg visse typer bruk av dine personopplysninger eller kreve at behandlingen begrenses
 • Kreve å få opplysninger utlevert eller overført til en ny tjenestetilbyder
 • Å klage til Datatilsynet

Flere av rettighetene kan du utøve ved å besøke “Min Side”. Her kan du endre dine opplysninger. Øvrige henvendelser rettes til [email protected] For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

9. Endringer

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen. Den til enhver tid gjeldende Personvernerklæringen vil være tilgjengelig på Tjenestene. RamsaltID-brukere vil bli varslet om vesentlige endringer i Personvernerklæringen.